मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » न्यु जीवन आनंद
न्यु जीवन आनंद

फायदे

 पॉलिसी दस्तऎवज(267 KB)

एलआयसी चा जीवन आनंद योजनेचा पॉलिसी दस्तऎवज ही एक सहभागी होण्याची नॉन-लिंक्ड योजना आहे, जी संरक्षण आणि बचतीच्या एकत्रीकरणाचा एक आकर्षक प्रस्ताव सादर करते.हे एकत्रीकरण पॉलिसी धारकाला निवडलेल्या पॉलिसीच्या मुदतीच्या समाप्तीच्या वेळी सजीवित राहिल्यास एकगठ्ठा रक्कम मिळण्याच्या तरतूदीसह आयुष्यभरासाठी मृत्युपासून अर्थिक संरक्षण प्रदान करते ही योजना त्याच्या कर्जाच्या सोईच्या माध्यमातून तरलतेच्या गरजांची सुद्धा काळजी घेते.

1.  फायदे:

डेथ बेनिफिट :
जर विम्याचे सर्व देय हप्ते भरलेले असतील, तर पुढील डेथ बेनिफिट अदा करण्यात येतील:

पॉलिसीच्या मुदतीत मृत्यु झाल्यास: डेथ बिनिफिट मृत्यु पश्चात मिळणारी सम एश्युअर्ड आणि जो असेल तो बहाल केलेला सोपा प्रतिवर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस यांची एकूण रक्कम अशी परिभाषित केली आहे ती देय होईल. जेथे मृत्यु पश्चात मिळणारी सम एशुअर्ड मुळ सम एशुअर्डच्या १२५% पेक्षा जास्त किंवा एकूण वार्षिक विमा हप्त्य्याच्या १० पट अशी परिभाषित केली असेल. हा डेथ बेनिफिट मृत्युच्या तारखेपर्यंत एकूण भरण्यात आलेल्या विमा हप्त्याच्या १०५% च्या पेक्षा कमी असणार नाही.

वरील उल्लेखित विमा हप्ता हा सेवा कर, असल्यास अतिरिक्त विमा हप्ता आणि रायडरचा हप्ता वगळतो.

पॉलिसीच्या मुदतीनंतर कधीही पॉलिसी धारकाचा मृत्यु झाल्यास: बेसिक सम एशुअर्ड

पॉलिसीच्या मुदतीअंती देय होणारे फायदे: जर सर्व देय विमा हप्ते भरलेले असतील तर बेसिक सम एश्युअर्डच्या सोबत जो असेल तो बहाल केलेला प्रत्यावर्ती बोनस आणि अंतीम अतिरिक्त बोनस पॉलिसीच्या समाप्तीच्यावेळी सजीवित असलयास एकरकमी देय होईल.

नफ्यामध्ये सहभाग : जर पॉलिसी पूर्ण प्रभावी असेल तर, पॉलिसी महामंडळाच्या नफ्यामध्ये सहभागी व्हावी आणि महामंडळाच्या अनुभवाप्रमाणे जाहीर केलेला सोपा प्रत्यावर्ती बोनस प्राप्त होण्यासाठी हक्कदार व्हावी .

जर पॉलिसी पूर्ण प्रभावी असेल आणि काही निश्चित किमान काळासाठी चालू असेल तर ज्या वर्षी पॉलिसी एक तर पॉलिसीच्या मुदतीत मृत्यु क्लेम अथवा जीवित लाभ देयामध्ये परिवर्तीत होते त्यावर्षी या योजनेखाली सुद्धा अंतीम (अरिरिक्त) बोनस जाहीर होऊ शकतो.

2.ऎच्छिक फायदे:

एलआयसी चा डेथ एण्ड डिसऍबिलिटी बेनिफिट रायडर: ’एलआयसी’ चा डेथ एण्ड डिसऍबिलिटी बेनिफिट रायडर हा एक पॉलिसीच्या मुदतीत जास्तीचा विमा हप्त्यासाठी पैसे भरून हा रायडर एक ऐच्छिक पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे. पॉलिसीच्या मुदतीत अपघाती मृत्युच्या बाबतीत मुळ योजनेखाली एक रकमी एक्सिडेंट बेसिक सम एशुअर्ड सुद्धा डेथ बेनिफिट बरोबर देय होईल. अपघातामुळे येणा-या कायमस्वरूपी अपघाती अपंगत्वाच्या बाबतीत (अपघाताच्या तारखेपासून १८० दिवसांमध्ये) एक्सिडेंट बेनिफिट सम एशुअर्डच्या रकमेच्या एवढी रक्कम पुढील १० वर्षे समान मासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल आणि भविष्यकालीन एक्सिडेंट बेनिफिट सम एश्युअर्डचे विमा हप्ते, तसेच बेसिक सम एशुअर्डचे विम्याच्या भागाचे हप्ते, जे या पॉलिसीखाली एक्सिडेंट बेनिफिट सम एश्युअर्डच्या एवदे आहेत ते माफ करण्यात येतील.

Top