Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » तळातील दुवे » माहितीचा अधिकार » कलम ४(१)(ब) च्या अनुषंगाने पुढील प्रकटीकरण
कलम ४(१)(ब) च्या अनुषंगाने पुढील प्रकटीकरण

माहितीचा अधिकार

 1. आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम १९५६
 2. आयुर्विमा महामंडळ नियम ,१९५६
 3. आयुर्विमा महामंडळ विनियम ,१९५९
 4. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (कर्मचारी) विनियम, १९६०
 5. नागरिकांची सनद
 6. माहितीचा अधिकार संरचनेतील एलआयसी मधील
 7. सीपीआयओं आणि प्राधिकार्यांचे नाव आणि पत्ते
 8. अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचे वेतनमान
 9. महामंडळ संचालक मंडळाच्या सर्व श्रेणीच्या सदस्यांचे वेतनमान
 10. मंडळ सदस्य
 11. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (दौ-यावरील कर्मचा-यांचा दैनंदिन भत्ता आणि हॉटेलचा खर्च) नियम १९८९,
 12. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (कर्मचारी) निवृत्तीवेतन नियम १९९५
 13. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (नियत सेवानिवृत्तीचे विनियम) नियम १९८७
 14. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (विशेष क्षेत्र भत्ता) नियम १९८९
 15. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ वर्ग-१ अधिका-यांचे (सेवेच्या सुधारित शर्ती आणि अटीं) नियम १९८५
 16. रतीय आयुर्विमा महामंडळ वर्ग-३ आणि वर्ग-४ चे कर्मचारी (कांही विशिष्ट सेवांच्या सुधारित शर्ती आणि अटी) नियम १९८५
 17. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ वर्ग-३ आणि वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीचे नियम, १९८७
 18. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ वर्ग-३ आणि वर्ग-४ चे कर्मचारी (किट भत्त्याचे देयक) नियम १९८८
 19. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ वर्ग-३ कर्मचारी (परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी विशेष भत्ता) नियम १९८८.
 20. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विकास अधिकारी (सेवेच्या शर्ती व अटी सुधारणा) नियम_१९८६.पीडीएफ
 21. विकास अधिकारी ते सहाय्यक शाखा व्यवस्थापक (विक्रय)श्रेणीसाठीचे नियम-२०१०
 22. एबीएम(एस) श्रेणीच्या विकास अधिका-यांच्या बढत्या, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अनुसुचित जाती/जमातींच्या कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या बाबतीतील विशेष तरतूदी
 23. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ विकास अधिकारी (विशिष्ट सेवा शर्ती व अटींमधील सुधारणा) नियम २००९
 24. विकास अधिकारी (विशिष्ट सेवा शर्ती व अटींमधील सुधारणा) नियम २००९
 25. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ ( अंतर्गत विमा क्षमता विकासासाठी विशेष भत्ता) नियम २००२
 26. निवृत्तांच्या सजीवित पती/पत्नी आणि दिनांक १.१.१९८६ च्या आधे सेवाकालावधीत मयतांच्या सजीवित पती/पत्नींची नुकसानभरपाई मदत योजना
 27. सुधारित एडीओ भरती व्यवस्थापन २८.१०.२००५
 28. एजंटांचे नियम १९७२
 29. वेतन सुधारणा अधिसूचना गॅझेट २०१०.
 30. भारत विकास अधिकारी एलआयसी ( विशिष्ट अटींची आवृत्ती व सेवाशर्ती ) नियम २०१६