Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » न्यु जीवन आनंद » पात्रता अट आणि इतर बंधने
पात्रता अट आणि इतर बंधने

पात्रता अट आणि इतर बंधने


1. पात्रता अट आणि इतर बंधने :
मूळ योजनेसाठी

a) किमान बेसिक सम एशुअर्ड: रू.१००,०००
b) कमाल बेसिक सम एश्युअर्ड : कोणतीही मर्यादा नाही
(बेसिक सम एशुअर्ड रू.५०००/- च्या पटीत असेल)
c) प्रवेशाच्या वेळी किमान वय : १८ वर्षे (पूर्ण)
d) प्रवेशाच्या वेळी कमाल वय: ५० वर्षे (जवळचा वाढदिवस)
e) कमाल परिपक्वता वय : ७५ वर्षे (जवळचा वाढदिवस)
f) किमान पॉलिसी मुदत: १५ वर्षे
g) कमाल पॉलिसी मुदत : ३५ वर्षे

एलआयसी च्या अपघाती मृत्यु आणि अपंगत्वाच्या फायद्यासाठीचा रायडर

a) किमान एक्सिडेंट बेनिफिट सम एशुअर्ड : रू. १००,०००
b) कमाल एक्सिडेंट बेनिफिट सम एशुअर्ड:
मूळ योजनेखाली घेतलेल्या बेसिक सम एशुअर्डच्या रकमेच्या एवढी, ज्याच्या जीवनावर जोखीम आहे त्याच्या बाबतची वैय्यक्तिक आणि गट योजनांसह एकूणएक धोरणे लक्षात घेता ज्यामध्ये एलआयसी कडून घेतलेल्या पॉलिसीज ज्यात अपघाती फायदा अंतर्भूत आहे आणि नविन प्रस्तावाखालील एक्सिडेंट बेनिफिट सम एशुअर्ड अशी सर्व समग्र कमाल मर्यादा रू. ५० लक्ष.
(एक्सिडेंट बेनिफिट सम एशुअर्ड रू.५०००/- च्या पटीत असेल)
c) प्रवेशाच्या वेळी किमान वय: १८ वर्षे (पूर्ण)
d) प्रवेशाच्या वेळी कमाल वय : 13) पॉलिसीच्या मुदतीत पॉलिसीच्या वर्धापनदिनी संरक्षणकवच घेता येईल, पण पॉलिसीच्या वर्धापनदिनाच्या आधी ज्यावेळी जवळच्या वाढदिवशी ज्याच्या आयुश्याचा विमा करावयाचा त्याचे वय ७० वर्षे.
e) संरक्षणकवच समाप्तीचे कमाल वय : ७० वर्षे (जवळचा वाढदिवस) किंवा पॉलिसीच्या
मुदतीची अखेर जे आधी असेल ते.

2. विमा हप्त्यांचा भरणा:

पॉलिसीच्या मुदतीत विमा हप्ते नियमीतपणे वार्षिक, सहामाही, तिमाही किंवा मासिक अंतराने भरता येतील (फक्त ’ईसीएस’ माध्यमातून किंवा पगारकपात माध्यमातून).
तथपि वार्षिक, सहामाही आणि तिमाही विमा हप्त्यांच्या भरण्यासाठी एक महिन्याचा पण ३० दिवसांपेक्षा कमी नसलेला आणि मासिक विमा हप्त्यांसाठी १५ दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीची परवानगी असेल.

 

3. 3. विमा हप्त्याचे नमुना दर:

खालील विम्याच्या हप्त्याच्या तक्त्याचे नमुना दर (सेवाकर वगळता) प्रति रू. १००/- बेसिक सम एशुअर्डसाठी :
  पॉलिसीची मुदत (वर्षामध्ये)
वय (वर्षामध्ये)

१५ 

२५

३५

२०

७९.०५

४४.३०

२९.९५

३०

८२.४५

४६.७५

३२.३०

४०

८८.२०

५१.४०

३७.१०

५०

९७.७०

५९.६५

 

 
4.  पद्धत आणि उच्च विमा राशीवर सुट:  पद्धत सवलत:
वार्षिक पद्धत - तक्त्याच्या विमा ह्प्त्यावर २%
सहामाही पद्धत - तक्त्याच्या विमा ह्प्त्यावर १%
तिमाही व मासिक पद्धत – काही नाही.

उच्च विमा राशी सुट:
बेसिक सम एश्युअर्ड (बी.एस.ए) सुट (रू.)
१,००,००० ते १,९५,००० - नाही
२,००,००० ते ४,९५,००० - बी.एस.ए वर १.५%
५,००,००० ते ९,९५,००० - बी.एस.ए वर २.५.%
१०,००,००० पेक्षा अधिक - बी.एस.ए वर ३.००%

5.  पुनरूज्जीवन:

जर प्रिमियम अतिरिक्त कालावधीमध्ये भरले नाहीत तर पॉलिसी समाप्त होईल. समाप्त झालेली एक पॉलिसी पहिल्या न भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तारखेपासून पुढील २ वर्षात पण पॉलिसीच्या समाप्तीच्या आधी महामंडळाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या व्याजदराने व्याजासकट (सहामाही चक्रवाढ पद्धतीने) सर्व बाकी विमा हप्ते भरून, विमा पुढे चालू ठेवण्याच्या योग्यतेचा समाधानकारक पुरावा सादर करण्याच्या अधिन राहून पुनरूज्जीवित करता येईल .
महामंडळ मूळ शर्तींवर स्विकारण्याचा,सुधारित शर्तींवर स्विकारण्याचा किंवा खंडीत झालेली पॉलिसीचे पुनरूज्जीवन न करण्याचा हक्क राखून ठेवते. खंडीत पॉलिसीचे पुनरूज्जीवन महामंडळाने परवानगी दिल्या नंतरच प्रत्यक्षात येते आणि विमा धारकाला विशेषत: तसे कळविण्यात येते.
रायडर (एक/अनेक) जर निवडलेला असेल तर त्याचे मूळ पॉलिसी बरोबरच पुनरूज्जीवन होईल, वेगळेपणाने नाही.

6.  पेड-अप मूल्य :

जर किमान तीन पूर्ण वर्षांचे विम्याचे हप्ते भरण्यात आलेले असतील आणि त्यानंतरचे कोणतेही हप्ते योग्य पद्धतीने भरलेले नसतील तर ही पॉलिसी पूर्णत: रद्द होणार नाही, तर एक पेड-अप पॉलिसी म्हणून चालू राहील. या पॉलिसीखालील बेसिक सम एशुअर्ड अशा एका रकमेपर्यंत पेड-अप सम एश्युअर्ड या नावाने घटविण्यात येईल आणि बेसिक सम एश्युअर्डशी तेच प्रमाण धारण करेल कारण भरण्यात आलेले विम्याचे हप्ते एकून भरावयाच्या हप्त्यांना सोसतात म्हणजे बेसिक सम एश्युअर्ड * (भरण्यात आलेल्या विम्याच्या ह्प्त्यांचा आकडा / भरावयाच्या विम्याच्या हप्त्यांचा आकडा) .
पॉलिसीच्या मुदतीच्या समाप्तीच्या वेळी किंवा अगोदर मृत्यु झाल्यास पेड-उप सम एश्युअर्ड बरोबरच बहाल केलेला सोपा परिवर्ततीय बोनस, जो असेल तो देय आहे. पॉलिसीच्या पेड-अप होण्याच्या तारखेला त्यात पहिल्यापासूनच प्रत्यावर्ती बोनस, पॉलिसीशी जोडलेला असेल. पेड-अप पॉलिसीला पुढे कोणताही बोनस जोडला जाणार नाही. पॉलिसीच्या मुदतीच्या समाप्ती नंतर मृत्यु झाल्यास पेड-अप सम एशुअर्ड देण्यात येईल.
रायडर (एक/अनेक) ला कोणतेही पेड-अप मुल्य प्राप्त होत नाही आणि पॉलिसी बंद पडण्याच्या परिस्थितीत रायडरचे फायदे लागू होणे बंद होते.

7.   सरेंडर व्हॅल्यु:

किमान तीन पूर्ण वर्षाचे विम्याचे हप्ते भरण्यात आलेले असतील तर पॉलिसी रोकड रकमेसाठी समर्पीत करता येऊ शकते. पॉलिसीच्या मुदतीच्या दरम्यान गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यु, एकूण भरण्यात आलेले विम्याचे हप्ते (सेवाकर वजा जाता), अतिरिक्त प्रिमियम, जर रायडरच्या पर्याय निवडला असेल तर रायडरचा विमा हप्ता वजा जाता यांचे एक शेकडा प्रमाण असेल. हे शेकडा प्रमाण पॉलिसीची मुदत आणि त्या पॉलिसी वर्षावर अवलंबून असेल ज्या वर्षी पॉलिसी समर्पीत केली आहे आणि खालील प्रमाणे निर्देशीत केले आहे:

याशिवाय, ज्या असेल त्या बहाल केलेल्या सोप्या प्रतिवर्ती बोनसची सरेंडर व्हॅल्यु, ती सुद्धा देय होईल, जी बहाल केलेले बोनस गुणीले बहाल केलेल्या बोनसला लागू सरेंडर व्हॅल्युचे प्रमाण याच्या येणा-या रकमे एवढी असेल. हे प्रमाण पॉलिसीची मुदत आणि त्या पॉलिसी वर्षावर अवलंबून असेल ज्या वर्षी पॉलिसी समर्पीत केली आहे आणि खालील प्रमाणे निर्देशीत केले आहे:

तथापि, महामंडळ स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यु देऊ शकते, जर असे करणे पॉलिसी धारकाच्या अधिक हिताचे असेल.

8. पॉलिसी कर्ज:

पॉलिसीला सरेंडर व्हॅल्यु प्राप्त झाल्यावर आणि शर्ती व अटी ज्या कंपनीकडून वेळोवेळी निर्देशित केल्या जाऊ शकतात त्याप्रमाणे पॉलिसीवर कर्ज घेता येऊ शकते.

9. कर:

सेवाकरासहीत असणारे कर वेळोवेळी असणारा कर कायदा आणि कायद्याचे दर यांच्या प्रमाणे लागू असतील.
The amount of tax as per the prevailing rates shall be payable by the Policyholder on premiums including extra premiums, if any. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

10. कूलिंग-ऑफ पिरीयड: :

जर पॉलिसी धारक पॉलिसीच्या “शर्ती आणि अटीं” बाबत असमाधानी असेल तर पॉलिसी महामंडळाला पॉलिसी मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात आक्षेपाचे कारण दाखवून परत करता येईल. ती मिळाल्यावर महामंडळ पॉलिसी रद्द करेल आणि भरण्यात आलेला सिंगल प्रिमियम संरक्षणाखालील काळाचा प्रमाणबद्ध विमा हप्ता, जो असेल तो वैद्यकीय परिक्षण, अहवाल, विशेष अहवाल आणि मुद्रांक शुल्क यांचा खर्च, वजा जाता परत करेल.

11. अपवर्जन:

आत्महत्या: -ही पॉलिसी निरर्थेक होईल
i. जर ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याने जर जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये कधीही आत्महत्या केली तर सदर पॉलिसी निरर्थक होईल आणि जर पॉलिसी प्रभावी असेल तर कर व जास्तीचा विमा हप्ता, रायडरचा विमा हप्ता वगळता भरण्यात आलेल्या फार फार तर ८०% विमा हप्त्या व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही.
ii. जर ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याच्या पुनरूज्जीवनाच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये आत्महत्या करण्यावर, मृत्युच्या तारखेपर्यंत भरण्यात आलेल्या विमा हप्त्यांच्या ८०%पेक्षा जास्त रक्कम (सर्व कर, जो असेल तो जास्तीचा विमा ह्प्ता आणि रायडर विम्याचा हप्ता वगळता) किंवा जर पॉलिसी प्रभावी असेल तर सरेंडर व्हॅल्यु देय होईल, या व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही.

 
Life Insurance Corporation of India – Corporate Office : Yogakshema Building, Jeevan Bima Marg, P.O. Box No – 19953, Mumbai – 400 021 IRDAI Reg No- 512
Top