Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » सिंगल प्रिमियम एंडॉवमेंट योजना » योजना निर्देशांक
योजना निर्देशांक

योजना निर्देशांक

पात्रता अटी आणि इतर निर्बंध :

1.प्रवेशाचा किमान वय :९० दिवस (पूर्ण)
2.प्रवेशाचा कमाल वय : ६५ वर्षे (सर्वात जवळचा वाढदिवस)
3.कमाल परिपक्वता वय: :७५ वर्षे (सर्वात जवळचा वाढदिवस)
4.किमान पॉलिसी मुदत :१० वर्षे
5.परिपक्वतेच्या वेळी किमान वय :१८ वर्षे (पूर्णे)
6.कमाल पॉलिसी मुदत : २५ वर्षे
7.किमान सम एश्युअर्ड :रू.५०,०००
8.कमाल सम एश्युअर्ड :मर्यादा नाही
सम एशुअर्ड फक्त रू. ५००० च्या पटीत असेल.
» प्रिमियम भरणा पद्धत : फक्त सिंगल प्रिमियम

जेंव्हा जोखीमीच्या प्रवेशाच्या तारखेपासू: ज्याच्या आयुष्यावर विमा करावयाचा आहे त्याचे वय प्रवेशाच्यावेळी ८ वर्षापेक्षा कमी असेल , या योजनेखाली एक तर जोखीम आरंभाच्या तारखेपासून २ वर्षांनी किंवा योगायोगाने पॉलिसीच्या वर्धापनदिना पासून किंवा वयाची ८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्वरीत, जे काही आधी होईल ते. ज्यांचे वय ८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे , त्यांच्या बाबतीत जोखीम लगेच सुरू होईल.

नमुना प्रिमियम दर:

 सिंगल प्रिमियम प्रति १००० सम एशुअर्ड

वय (जवळचा वाढदिवस) 

मुदत

१०

१५

२५

१०

७५६.९०

६४०.३०

४६३.१०

२०

७५७.६०

६४१.५५

४६५.८५

३०

७५७.९५

६४२.६०

४७०.९०

४०

७५९.७५

६४७.६५.

४८८.३५

५०

७६६.०५

६६२.२५

५२७.३५

६०

७७७.५०

६८८.६०

-

 

उच्च सम एशुअर्डसाठी सवलत :

उच्च सम एशुअर्डसाठी सवलत:

सम एशुअर्ड (स.एशु.) सवलत (रू.)
५०,००० ते ९५,००० काही नाही
१, ००,००० ते १,९५,००० (स.एशु.)च्या १८%
२,००,००० ते २,९५,००० (स.एशु.)च्या २५%.
३,००,००० आणि पुढे (स.एशु.)च्या ३०%

१.) कर्ज:
या योजनेखाली पॉलिसीचे एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर कर्ज कंपनीकडून वेळोवेळी निर्देशित होऊ शकणा-य शर्ती आणि अटींच्या अधीन राहून कधीही घेता येईल.

२) सरेंडर व्हॅल्यु:
आयुष्याच्या विम्याचे कंत्राट खरेदी करणे ही एक दिर्घ मुदतीची बांधिलकी आहे. असे असले तरी या योजनेखाली हे कंत्राट आधिच निरस्त करण्यासाठी सरेंडर व्ह्ल्यु उपलब्ध आहे.

गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यु, परवानगी म्हणून पुढील प्रमाणे राहील.:

a.)1) प्रथम वर्ष: सेवाकर व जादाचा प्रिमियम जो असेल तो वगळता सिंगल प्रिमियमच्या ७०%.
b.) त्यापासून पुढे सेवाकर व जादाचा प्रिमियम जो असेल तो वगळता सिंगल प्रिमियमच्या ९०%

या व्यतिरिक्त बहाल केलेल्या सोप्या परिवर्तीत बोनसची सरेंडर व्हॅल्यु जी असेल ती देय होईल. जी बहाल केलेला बोनस गुणीले बहाल बोनसला लागू असलेला सरेंडर व्हॅल्युचा घटक याच्या एव्हढी असेल. वरील घटक पॉलिसीची मुदत आणि पॉलिसीचे वर्ष ज्यात पॉलिसी सरेंडर करण्यात आलेली आहे यावर अवलंबून असतील ती खाली निर्दिष्ट केली आहे:

तथापि महामंडळ गॅरेंटीड सरेंडर व्हॅल्युपेक्षा अधिक असेल तर ती सरेंडरच्या तारखेला लागू असलेली स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यु देईल.

३) कर:
वेळोवेळी असणारा कर कायदा आणि कायद्याचे दर जे असतील ते लागू असतील.

पॉलिसी धारकाला ज्या असतील त्या जास्तीच्या विम्याच्या हप्त्यासह विम्याच्या ह्प्त्यावरील प्रचलित दरानुसार असलेले कर देय असतील. या योजनेखाली फायद्यांची आकडेमोड करताना करापोटी भरण्यात आलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार नाही.

४.)कूलिंग-ऑफ पिरीयड:
जर पॉलिसी धारक पॉलिसीच्या “शर्ती आणि अटीं” बाबत असमाधानी असेल तर पॉलिसी महामंडळाला पॉलिसी मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात आक्षेपाचे कारण दाखवून परत करता येईल. ती मिळाल्यावर महामंडळ पॉलिसी रद्द करेल आणि भरण्यात आलेला सिंगल प्रिमियम संरक्षणाखालील काळाचा प्रमाणबद्ध विमा हप्ता, जो असेल तो वैद्यकीय परिक्षण, अहवाल, विशेष अहवाल आणि मुद्रांक शुल्क यांचा खर्च, वजा जाता परत करेल.

५) अपवर्जन:
ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याने जर जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये कधीही आत्महत्या करण्यावर सदर पॉलिसी निरर्थक होईल आणि कर व जास्तीचा विमा हप्ता वगळता भरण्यात आलेल्या फार फार तर ९०% सिंगल प्रिमियम व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही.

Life Insurance Corporation of India – Corporate Office : Yogakshema Building, Jeevan Bima Marg, P.O. Box No – 19953, Mumbai – 400 021 IRDAI Reg No- 512
Top