Javascript is not currently enabled in your browser.
You must enable Javascript to run this web page correctly.

मुख पृष्ठ » योजना » विमा योजना » जीवन लक्ष » पात्रता अटी आणि ईतर बंधने
पात्रता अटी आणि ईतर बंधने

पात्रता अटी आणी ईतर बंधने

किमान बेसिक सम एशुअर्ड : रू.१००,०००
कमाल बेसिक सम एश्युअर्ड
(बेसिक सम एशुअर्ड रू.१०,०००/- च्या पटीत असेल)
: कोणतीही मर्यादा नाही
पॉलिसीची मुदत :१३ ते २५ वर्षे
विमाहप्ता भरण्याची मुदत : (पॉलिसीची मुदत-३) वर्षे
प्रवेशाच्या वेळी किमान वय :१८ वर्षे अलिकडचा वाढदिवस)
Maximum Age at entry : 50 years (nearest birthday)
प्रवेशाच्या वेळी कमाल वय : ६५ वर्षे (जवळचा वाढदिवस)

विमाह्प्त्यांचा भरणा:

विमाह्प्ते भरण्याच्या मुदतीत विमा हप्ते नियमीतपणे वार्षिक, सहामाही, तिमाही किंवा मासिक अंतराने भरता येतील (फक्त ’ईसीएस’ माध्यमातून किंवा पगारकपात माध्यमातून).

तथपि वार्षिक, सहामाही आणि तिमाही विमा हप्त्यांच्या भरण्यासाठी एक महिन्याचा पण ३० दिवसांपेक्षा कमी नसलेला आणि मासिक विमा हप्त्यांसाठी १५ दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीची परवानगी असेल.Fखालील विम्याच्या हप्त्याच्या तक्त्याचे काही नमुना दर (रुपयामध्ये) (सेवाकर वगळता) प्रति रू. १००/- बेसिक सम एशुअर्डसाठी

वय / मुदत
(वर्षांमध्ये)

१३
(पीपीटी=१०)

१५
(पीपीटी=१२)

२०
(पीपीटी=१७))

२५
(पीपीटी=२२)

२०

१००.७५

८२.८०

५७.६०

४३.४०

३०

१०१.२०

८३.३०

५८.३५

४४.५५

४०

१०३.२५

८५.७०

६१.७०

४८.८५

५०

१०९.९५

९२.९५

-

-

पद्धत आणि उच्च विमा राशीवर सुट:

पद्धत सवलत:
वार्षिक पद्धत – तक्त्याच्या विमा ह्प्त्यावर २%
सहामाही पद्धत - तक्त्याच्या विमा ह्प्त्यावर १%
तिमाही व मासिक पद्धत – काही नाही.

उच्च विमा राशी सुट:
बेसिक सम एश्युअर्ड (बी.एस.ए) सुट (रू.)
१,००,००० ते १,९५,०००- नाही
२,००,००० ते ४,९०,००० – बेसिक सम एशुअर्ड वर २%
५,००,००० वर आणि त्यापेक्षा अधिक - बेसिक सम एशुअर्ड वर ३.००%

1.पुनरूज्जीवन:
जर प्रिमियम अतिरिक्त कालावधीमध्ये भरले नाहीत तर पॉलिसी समाप्त होईल. समाप्त झालेली एक पॉलिसी पहिल्या न भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तारखेपासून पुढील २ वर्षात महामंडळाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या व्याजदराने व्याजासकट (सहामाही चक्रवाढ पद्धतीने) सर्व बाकी विमा हप्ते भरून, विमा पुढे चालू ठेवण्याच्या योग्यतेचा समाधानकारक पुरावा सादर करण्याच्या अधिन राहून पुनरूज्जीवित करता येईल .

रायडर (एक/अनेक) जर निवडलेला असेल तर त्याचे मूळ पॉलिसी बरोबरच पुनरूज्जीवन होईल, वेगळेपणाने नाही.

2. पेड-अप मूल्य:
जर किमान तीन पूर्ण वर्षांचे विम्याचे हप्ते भरण्यात आलेले असतील आणि त्यानंतरचे कोणतेही हप्ते योग्य पद्धतीने भरलेले नसतील तर ही पॉलिसी पूर्णत: रद्द होणार नाही, तर एक पेड-अप पॉलिसी म्हणून चालू राहील..

पेड-अप-पॉलिसीच्या अंतर्गत मृत्यु झाल्यास “डेथ पेड-अप सम एशुअर्ड” नावाचा लाभ पुढील राशींच्या समतुल्य देय होईल:

»[[(भरण्यात आलेल्या विमाहप्त्यांची संख्या / एकूण देय विमाह्प्त्यांची संख्या) गुणीले अश्वासित मृत्युपश्चात द्यावयाची पूर्ण रक्कम] जी परिपक्वतेच्या तारखेच्यावेळी देय होईल; आणि
» कमी करण्यात आलेला उत्पन्न लाभ म्हणजे बेसिक सम एशुअर्ड्च्या १०% गुणीले (भरण्यात आलेल्या विमाहप्त्यांची संख्या / एकूण देय विमाह्प्त्यांची संख्या) योगायोगाने पॉलिसी वर्धापनदिनापासून किंवा पॉलिसीधारकाच्या मृत्युच्या तारखेनंतर परिपक्वता तारखेच्या आधीच्या वर्धापनदिनापर्यंत देय होईल.

पेड-अप पॉलिसी अंतर्गत सम एशुअर्ड ऑन मॅच्युरिटी अशा एका रकमेपर्यंत घटविण्यात येईल जीला “मॅच्युरिटी पेड-अप सम एशुअर्ड” म्हणतात आणि जी सम एशुअर्ड ऑन मॅच्युरिटी * च्या समतुल्य असेल (भरण्यात आलेल्या विमाहप्त्यांची संख्या / एकूण देय विमाह्प्त्यांची संख्या).

एक पेड-अप पॉलिसीवर पुढील बोनस प्राप्त होणार नाहीत. तथापी, जे असतील ते, सोपे प्रत्यावर्ती बोनस कमी करण्यात आलेल्या पेड-अप पॉलिसीला जोडलेले असतील आणि ते फक्त परिपक्वतेच्या तारखेलाच देय होतील.

रायडर (एक/अनेक) ला कोणतेही पेड-अप मुल्य प्राप्त होत नाही आणि पॉलिसी बंद पडण्याच्या परिस्थितीत रायडरचे फायदे लागू होणे बंद होते.

3.सरेंडर व्हॅल्यु:
किमान तीन पूर्ण वर्षाचे विम्याचे हप्ते भरण्यात आलेले असतील तर पॉलिसी समर्पीत करता येऊ शकते. गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यु, एकूण भरण्यात आलेले विम्याचे हप्ते (सेवाकर वजा जाता), अतिरिक्त प्रिमियम, जर रायडरच्या पर्याय निवडला असेल तर रायडरचा विमा हप्ता वजा जाता यांचे एक शेकडा प्रमाण असेल. हे शेकडा प्रमाण पॉलिसीची मुदत आणि त्या पॉलिसी वर्षावर अवलंबून असेल ज्या वर्षी पॉलिसी समर्पीत केली आहे आणि खालील प्रमाणे निर्देशीत केले आहे:

तथापि, महामंडळ स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यु देऊ शकते, जर असे करणे पॉलिसी धारकाच्या अधिक हिताचे असेल.

पॉलिसी कर्ज:
जर पॉलिसीला सरेंडर व्हॅल्यु प्राप्त झाले असेल आणि शर्ती व अटी ज्या कंपनीकडून वेळोवेळी निर्देशित केल्या जाऊ शकतात त्याच्या अधिन राहून पॉलिसीवर कर्ज घेता येऊ शकते.

बाहेर पडण्याच्या बाबतीत म्हणजे समर्पण किंवा परिपक्वता, आणि व्याजासहित कर्जाची थकबाकी, ती क्लेमच्या रकमेतून वसुल करण्यात येईल. तथापी पॉलिसीधारकाच्या मृत्युच्या बाबतीत, जोपर्यंत मृत्युच्या तारखेपर्यंतच्या कर्जाची, अशा थकबाकी वरचे व्याज (मुद्दल रक्कम अधिक व्याज) जोपर्यंत पूर्णपणे परतफेड होत नाही, तोपर्यंत ते इतर लगतच्या कोणत्याही लाभांमधून (एक/अनेक) वसुल करण्यात येतील म्हणजे पॉलिसी अंतर्गत देय रायडर बेनिफिट (एक/अनेक) आणि वार्षिक उत्पन्न लाभ. कर्जाची मूळ रक्कम, थकबाकी जर पॉलिसी अंतर्गत देय असेल तर कोणत्याही रायडच्या लाभामधून (एक/अनेक) किंवा अंतीम एकगठ्ठा रकमेतून वसुल करण्यात येईल.

कर:
सेवाकरासहीत असणारे कर वेळोवेळी असणारा कर कायदा आणि कायद्याचे दर यांच्या प्रमाणे लागू असतील.

सेवाकरासहीत असणारे कर वेळोवेळी असणारा कर कायदा आणि कायद्याचे दर यांच्या प्रमाणे लागू असतील. पॉलिसी धारकाला ज्या असतील त्या जास्तीच्या विम्याच्या हप्त्यासह विम्याच्या ह्प्त्यावरील प्रचलित दरानुसार असलेले कर देय असतील. या योजनेखाली फायद्यांची आकडेमोड करताना करापोटी भरण्यात आलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार नाही.

कूलिंग-ऑफ पिरीयड:
जर पॉलिसी धारक पॉलिसीच्या “शर्ती आणि अटीं” बाबत असमाधानी असेल तर पॉलिसी महामंडळाला पॉलिसी मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसात आक्षेपाचे कारण दाखवून परत करता येईल. ती मिळाल्यावर महामंडळ पॉलिसी रद्द करेल आणि भरण्यात आलेला सिंगल प्रिमियम संरक्षणाखालील काळाचा प्रमाणबद्ध विमा हप्ता, जो असेल तो वैद्यकीय परिक्षण, अहवाल, विशेष अहवाल आणि मुद्रांक शुल्क यांचा खर्च, वजा जाता परत करेल.

अपवर्जन:
आत्महत्या:- ही पॉलिसी निरर्थेक होईल

» जर ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याने जर जोखीम सुरू झाल्याच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये कधीही आत्महत्या केली ,जर पॉलिसी प्रभावी असेल तर कर व जास्तीचा विमा हप्ता, टर्म एशुअरन्स रायडर सोडून रायडरचा विमा हप्ता वगळता भरण्यात आलेल्या फार फार तर ८०% विमा हप्त्या व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही

जर ज्याच्या आयुष्याचा विमा करण्यात आला (संतुलित असो किंवा वेडा) त्याच्या पुनरूज्जीवनाच्या तारखेपासून १२ महिन्यांमध्ये आत्महत्या करण्यावर, मृत्युच्या तारखेपर्यंत भरण्यात आलेल्या विमा हप्त्यांच्या ८०%पेक्षा जास्त रक्कम (सर्व कर, जो असेल तो जास्तीचा विमा ह्प्ता आणि टर्म एशुअरन्स रायडर सोडून रायडर विम्याचा हप्ता वगळता) किंवा जर पॉलिसी प्रभावी असेल तर सरेंडर व्हॅल्यु देय होईल, या व्यतिरिक्त महामंडळ या पॉलिसीखालील कोणत्याही क्लेमची दखल घेणार नाही. हे कलम एका पेड-अप मुल्य प्राप्त न होता समाप्त झालेल्या पॉलिसीला लागू होणार नाही आणि अशा पॉलिसींवर काहीही देय होणार नाही.

Top