Navigation

कारभारी धोरण आणि प्रकटीकरण

कारभारी धोरण आणि प्रकटीकरण

1. कारभारी धोरण attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(792 KB)

2. प्रकटीकरण
  2019-2020 attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(64 KB)
  2018-2019 attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(51 KB)

 

3. मतदान धोरण attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(201 KB)

4. जून 2020 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटीकरण  attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(56 KB)

5.  सप्टेंबर 2020 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(1.1 एमबी)

6. डिसेंबर 2020 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(340 KB)

7. मार्च 2021 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटीकरण attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(233 KB)

8. "मतदान निर्णयावर अहवाल 2020-21" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(81 KB)

9. "जून 2021 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(416 KB)

10. "सप्टेंबर 2021 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(1.2 एमबी)

11. "डिसेंबर 2021 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(555 KB)

12. "मार्च 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(478 KB)

13. "मतदान निर्णयावर अहवाल 2021-22" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(190 KB)

14. "जून 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(539 KB)

15. "सप्टेंबर 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(1.4 एमबी)

16. "डिसेंबर 2022 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटीकरण" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

17. "मार्च 2023 मध्ये संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदानाचा खुलासा" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

18. "जून 2023 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटन" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

19. "सप्टेंबर 2023 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटन" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

20. "डिसेंबर 2023 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटन" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

21. "मार्च 2024 रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी मतदान प्रकटन" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)

22. "2023-24 मतदान निर्णयांवरील अहवाल" attached file is in PDF Document Format(सामग्री इंग्रजीत आहे)(600 KB)


Mon, 03 Jun 2024 05:18:17 +0000 : शेवटचा बदललेले

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation

Navigation